top of page

TIMELINE

1993

Prvá digitálna ortofotomapa na Slovensku
EUROSENSE Belgicko nasnímkoval Bratislavu a spracoval digitálnu ortofotomapu v rozlišení 50cm

1994

Založenie EUROSENSE s.r.o.

Založenie fotogrametrickej produkcie ortofotomáp so SW EUDICORT

1995

1995-1997

Nákup 4 fotogrametrických staníc LEICA SD2000

Digitálna ortofotomapa celého okresu ZLÍN
a výtlačkov v mierke 1:10 000

1995-1996

Prvé fotogrametrické mapovanie technickej mapy mesta

pre Poprad, Kežmarok, Martin. Nasnímkovanie a spracovanie ortofotomapy Vodného diela Gabčíkovo a výtlačkov v mierkach 1:10.000, 25 000 a 50 000.

1996-1997

Fotogrametrické mapovanie podrobného digitálneho modelu terénu pre účel Protipovodňovej ochrany Bratislavy

1997

Snímkovanie Bratislavy a spracovanie výtlačkov ortofotomapy v mierke 1:5000

1997-1998

Založenie produkcie spracovania LiDAR-ových dát

1998 - 2003

Spracovanie Identifikácie právneho a reálneho stavu na základe ortofotomáp v rozlíšeni 20cm pre 20 okresov SR pre SPF.

2003

Spracovanie prvej ortofotomapy Bratislavy v rozlíšení 10cm

2002-2009

Fotogrameticke spracovanie grafickej časti CPD (Centrálnej priestorovej databazy) pre cca 55% uzemia SR

2002-2003

Nasnímkovanie a spracovanie 1. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 50% územia SR v rozlíšení 50cm

pre účel splnenia podmienky vstupu SR do EU , t.j. pre kontrolu priamych platieb na reálne poľnohospodársky využívané plochy

2005-2007

Nasnímkovanie a spracovanie 2. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 50% územia SR, v rozlíšení 50cm okrem dodania pre kontrolu priamych platieb distribúcia pre rozličných GIS užívateľov

2007

Prvé snímkovanie Digitálnou leteckou kamerou na Slovensku (Vexcel UCD) Bratislavy, aj Prahy, v rozlíšení 10cm v prekrytoch 80% a 60% , zároveň nasnímkovanie Prahy

2007

Poskytnutie licencie ortofotomapy Slovenska pre GoogleMaps

Slovensko (a Česko) bolo v roku 2007 jednou z prvých krajin na svete súvisle pokrytých podrobnou leteckou ortofotomapou na GoogleMaps !

2007

Poskytnutie licencie ortofotomáp Bratislavy a Prahy v rozlíšení 10cm pre MicroSoft pre geoportal BingMaps

2008-2010

Nasnímkovanie a spracovanie 3. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 50% územia SR, v rozlíšení 25cm a okrem RGB aj v infračervenom CIR spektre

2010-2011

Spracovanie DTM pre Protipovodňové účely pre záplavové územie Dunaja pre medzinárodný projekt DANUBE FLOODRISK

Od r. 2011

Systematické mapovanie 3D modelov pre hlukové mapy pre SSC, NDS, ŽSR, aglomerácie Bratislavy a Košíc a pod.

2011-2013

Nasnímkovanie a spracovanie 4. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 50% územia SR, v rozlíšení 20cm v RGB+CIR

2012-2013

Spolupráca na spracovaní Historickej ortofotomapy zo snímok z archívu Armády SR z roku 1949.
Spracovanie podrobného DTM pre Protipovodňové účely pre 50% potenciálne rizikových území v SR pre projekt Máp povodňového ohrozenia a rizika v SR.

2013-2019

Systematické aktualizácie ortofotomáp

pre krajské mestá v rozlišení 10cm

2014-2016

Nasnímkovanie a spracovanie 5. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 100% územia SR, v rozlíšení 20cm v RGB+CIR.

2015

Prve fotogrametrické mapovanie bilboardov pre územie Bratislavy.

2017-2019

Nasnímkovanie a spracovanie 6. súvislej digitálnej ortofotomapy SR pre 50% územia SR, v rozlíšení 20cm v RGB+CIR.

... každoročne dodanie geodatabáz ortofotomáp, DTM, účelových fotogrametrických mapovaní pre viac ako 100 zákazníkov.
Občanov, projektantov, súkromných spoločností, enviromentálnych aktivistov, štátnych podnikov, ministerstvá,

aj zahraničných GIS užívateľov

bottom of page