top of page

ORTOFOTOMAPY

Digitálne ortofotomapy sú základnou vrstvou takmer pre každý geografický informačný systém (GIS). Prve digitálne ortofotomapy na svete , miest Europy, Los Angeles, Pekingu,  vznikli v EUROSENSE spracované vlastným  softwarom EUDICORT na digitálnu ortorektifikáciu leteckých snímok. EUROSENSE má viac ako 30-ročné skúsenosti s výrobou digitálnych farebných ortofotomáp, Počas tohto obdobia EUROSENSE zaviedla ako prvá používanie digitálnych farebných ortofotografií v niekoľkých krajinách a realizovala celoštátne pokrytie niekoľkých európskych krajín (Belgicko, Holandsko, Slovensko, Bulharsko, Poľsko, Maďarsko, ...). Tieto pokrytia sú často viacúčelovou základnou vrstvou národného GIS, často boli základom splnenia podmienok pre zavedenie LPIS / Európskeho systém poľnohospodárskych dotácií farmárom. Na Slovensku od r.2002 do roku 2016.

 

Základom každej ortofotomapy sú kvalitné letecké snímky , nasnímkované profesionálnymi kamerami za optimálnych meteorologických podmienok, v prekrytoch umožňujúcich sterozobrazenie celého územia. Pre snímky sa najprv spracuje na základe vlícovacích bodov na teréne a GPS databáz počas letu tzv. Aerotriangulácia, t.j orientačné parametre, presné súradnice a náklony. Na základe ktorej je možné spracovať digitálnu ortorektifikáciu jednotlivých snímok na podrobný digitálny model terénu.  Následne sa ortofoto snímky mozaikujú a digitálne vyrovnávajú do súvislého pokrytia t.j. ortofotomapy.  

Polohová presnosť zobrazenia prvkov ortofotomapy v súradnicovom systéme je základným parametrom digitálnych ortofotmáp, výsledná presnosť ortofotmáp závisí najmä na presnosti a podrobnosti DTM . Ortofotomapy musia byť spoľahlivým „etalónom“  zobrazenia reálneho stavu. Zákazníkom musíme garantovať, že sa na ortofotomapu môžu spoľahnúť a  napr. v prípade nesúladu ortofotomapy s inými mapovými databázami zjednodušene platí to, čo je na ortofotomape.

ROZLÍŠENIE ORTOFOTOMÁP

 

Ďaľším zásadným parametrom digitálnych ortofotomáp je rozlíšenie , t.j. rozmer pixelov rastrovej databázy, od rozlíšenia závisí možnosť priblíženia/zväčšenia mierky a detailnosť zobrazenia vo fotokvalite. Celé územie Slovenska je od r.2002  dostupné, 2krát aktualizované na ortofotomapách v rozlíšení 50cm/pixel, od r.2008  2krát aktualizované na ortofotomapách v rozlíšení 25cm/pixel a od r. 2014 2krát aktualizované na ortofotomapách štandartne v rozlíšení  20cm/pixel, okrem súvislého pokrytia celého územia SR spracovávame pre mestá alebo samostatné projekty podrobnejšie ortofotomapy, štandartne v rozlíšení 10cm/pixel. V prípade požiadaviek zákazníkov realizujeme aj podrobnejšie rozlíšenia digitálnych ortofotomáp, napr. Piešťany v r. 2019 v rozlíšení 5cm, niektoré mestá v Holandsku v rozlíšení dokonca 2 cm/pixel.

Rozlíšenie 10 cm

Rozlíšenie 20 cm

VEGETAČNÉ / BEZVEGETAČNÉ OBDOBIE SNÍMKOVANIA
 

je podstatným parametrom digitálnych ortofotmáp pre ich použitie v GIS aplikáciách:

Celé územie Slovenska je od r.2002  dostupné, na 6 krát aktualizovaných ortofotomapách  štandartne nasnímkovaných vo vegetačnom období (spravidla od polovice mája do konca septembra),

Vegetačné ortofotomapy zobrazujú a umožňujú interpretáciu reálneho stavu vegetácie v mestách, na poľnohospodárskych plochách, v lesoch. Majú, lepšiu farebnosť z dôvodu lepších svetelných podmienok počas snímkovania, kratšie tiene z dôvodu vyššieho uhla Slnka počas snímkovania a v neposlednom rade „krajšie“ zelené farby, očakávané zákazníkmi od ortofotomáp pre mnohé mapové aplikácie. Okrem súvislého pokrytia celého územia SR spracovávame pre mestá alebo samostatné projekty ortofotomapy, štandartne snímkované v bezvegetačnom období (od začiatku novembra do cca. pol. apríla, severné lokality do pol. mája). Bezvegetačné ortofotomapy zobrazujú a umožňujú interpretáciu reálneho stavu prvkov na teréne pod korunami listnatých stromov.  Majú dlhšie tiene z dôvodu nižieho uhla Slnka počas snímkovania a menej kontrastné farby farby, ale sú nenahraditeľné pre využitie v technických GIS aplikáciách pre projektantov, samosprávy, pasporty parkovacích miest, komunikácií, chodníkov, plôch zelene v mestách atď.

Bezvegetačné orto

Vegetačné orto

SPEKTRUM
 

Štandartným spektrom digitálnych ortofotmáp je spektrum RGB (red/gree/blue), tj. spektrum viditeľné ľudským okom. 95 % ortofotmáp je požadovaných a v GIS aplikáciách používaných v RGB spektre.
Digitálne letecké kamery snímajú letecké snímky okrem RGB aj v infračervenom spektre CIR (Color Infrared Spectrum), čo nám umožňuje spracovať okrem RGB ortofotmáp aj digitálne ortofotmapy v CIR spektre.

Infračervené spektrum umožňuje (okrem lepšieho rozlíšenia druhov vegetácie) najmä podstatne kontrastnejšie zobrazenie vegetácie  s úbytkom chlorofylu, ktoré sa na CIR ortofotomapách prejaví v odtieňoch modrej farby v kontraste s odtieňmi červenej farby zdravej vegetácie. Systematické aktualizácie ortofotomáp celého územia Slovenska od r. 2008 aj v CIR spektre predstavujú možnosť interpretácie a vyhodnotenie zmien a zhoršovania stavu lesov, vrátane sledovania rozširovania podkôrneho hmyzu.  

CIR

RGB

AKTUÁLNOSŤ

Snímkovanie pre rozličné účely poskytuje možnosť spracovať každé letecké snímkovanie okrem použitia pre fotogrametrické mapovania aj pre spracovanie ortofotomáp a tým vytvárať archív ortofotomáp

Príklad 14 sád digitálnych ortofotomáp z archívu EUROSENSE s.r.o. pre Bratislavu

2002

2003

2005

2007

2008

2010

2011

2013

2014

2016

2017

2018

2019

6 ORTOFOTOMÁP SR

Podstatným kritériom pre využitie digitálnych ortofotomáp v GIS aplikáciách je  garancia zabezpečenia pravidelných aktualizácií, ktoré ponúkame pre celé územie Slovenska, v pravidelnom cykle 3 rokov od r.2002.

Ich porovnávaním je možné identifikovať zmeny (change detection) a pre každé miesto v SR preukázať reálny stav v jednotlivých rokoch snímkovania, minimálne 6 krát v odbdobí 2002 – 2019.   

Pre celé územie Slovenska ponúkame formou licencií  

  • 6 súvislých digitálnych ortofotomáp v pravidelnom cykle aktualizácii

O1 (1. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2002-2003 v rozlíšení 50cm

O2 (2. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2005-2007 v rozlíšení 50cm , použitá a online dostupná napr. aj pre GoogleMaps

O3 (3. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2008-2010 v rozlíšení 25cm

O4 (4. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2011-2013 v rozlíšení 25cm, použitá a online dostupná napr. aj pre mapy.cz

O5 (5. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2014-2016 v rozlíšení 20cm, použitá a online dostupná napr. aj pre mapy.cz

O6 (6. súvislú digitálnu ortofotmapu SR) z r. 2017-2019 v rozlíšení 20cm

  • a 1 súvislú čiernobielu Historicku digitálnu ortofotomapu, z archívnych leteckých snímok vo vlastníctve archívu Armády SR v Topografickom ústave v Banskej Bystrici,  na fotogrametrickom spracovaní ktorej sme sa spolupodielali

HOFM z r. 1949 (pre väčšinu územia SR) v rozlíšení 50cm.