top of page

MESTSKÉ A REGIONÁLNE MAPOVANIE

f1.jpg

MESTSKÉ MAPOVANIE
 

Mestskí a environmentálni rozhodovatelia musia riadiť komplexné a dynamické interakcie medzi občanmi a ich prostredím. Na podporu svojho rozhodnutia vyžadujú aktuálne informácie.

f2.jpg

REGIONÁLNE MAPOVANIE
 

Cieľom dobrého hospodárenia s pôdou je nájsť správnu rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi faktormi, ktoré vedú k trvalo udržateľnému využívaniu miest a regiónov. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujú regionálni činitelia s rozhodovacou právomocou informácie o využívaní pôdy / pokrytí krajiny.

f3.jpg

MONITOROVANIE MESTSKEJ ZELENE

 

Kvôli pozitívnemu vzťahu medzi kvalitou života a mestskou zeleňou chcú verejní a súkromní činitelia rozhodnutí a potrebujú lepšie geoinformácie o množstve a kvalite mestskej zelene dostupnej v ich meste.

f4.jpg

INDIKÁCIE A ŠTATISTIKY
 

Štatistika a ukazovatele môžu zvýšiť všeobecné pochopenie trendov vo využívaní pôdy. Pomáhajú predpovedať budúce trendy a plánovať hospodárenie s pôdou. Obrázky ilustrujú činnosti ľudí a vplyv na životné prostredie.

bottom of page