top of page

MENEŽMENT VODNÝCH ZDROJOV

e1.jpg

MONITOROVANIE POBREŽNÝCH A RIEČNYCH OBLASTÍ
 

Voda a vietor majú silný vplyv na pobrežné oblasti a hrádze hrádzí. Monitorovanie zmien v teréne vykonáva EUROSENSE pomocou batymetrie, laserového skenovania, fotogrametrie, termografie a poľných meraní alebo ich kombináciou.

e2.jpg

MONITOROVANIE DISTRIBÚCIE VODY
 

Priemysel potrebuje vo svojich procesoch chladiacu vodu a potom často nie je schopný zohriatu vodu znova použiť. Vypúšťanie teplej vody sa musí robiť podľa miestnych právnych predpisov, napr. s ohľadom na teploty. EUROSENSE monitoruje distribúciu teplej vody a jej teplotu pomocou vzdušnej termografie.

bottom of page