top of page

ENERGETIKA,

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A POĽNOHOSPODÁRSTVO

c1.jpg

MAPOVANIE PRIEPUSTNOSTI STRIECH POMOCOU TERMOGRAFIE

Správne opatrenia na izoláciu striech navrhované energetickými predpismi môžu znížiť tepelné straty v mestách. Termografické služby EUROSENSE sú vynikajúcimi nástrojmi na podporu mestských alebo komunálnych dotácií na zabezpečenie správnej izolácie strechy pre občanov.

c2.jpg

MAPOVANIE DISTRIBUČNÝCH SIETÍ

Systémy mestského diaľkového vykurovania distribuujú teplo vyrobené v centralizovanom mieste do široko rozšírenej siete obytných alebo komerčných budov. Termografické služby Európskej únie pomáhajú monitorovať sieť diaľkového vykurovania a jej účinnosť.

c3.jpg

MAPOVANIE OSVETLENIA
 

Mestá a obce ako jeden z hlavných spotrebiteľov energie hľadajú verejné blesky, aby znížili svoje náklady. Mestá okrem toho chcú preskúmať verejné osvetlenie z hľadiska bezpečnosti. Svetelné mapy, ktoré vypracovala EUROSENSE, sú vynikajúcimi politickými nástrojmi na dosiahnutie týchto cieľov.

c4.jpg

MONITORING STROMOV A ICH ZDRAVIA
 

Mestské stromy sú vystavené stresovým situáciám, ako je znečistenie ovzdušia, zhutnenie pôdy. Naša služba podporuje zodpovedné orgány pri predvídaní zdravotných problémov stromov, ktoré môžu mať významné následky (napr. Pád stromov).

c5.jpg

MONITORING ZELENÝCH PLÔCH

Kvôli pozitívnemu vzťahu medzi kvalitou života a mestskou zeleňou chcú verejní a súkromní činitelia rozhodnutí a potrebujú lepšie geoinformácie o množstve a kvalite mestskej zelene dostupnej v ich meste.

bottom of page