RIZIKO A BEZPEČNOSŤ

MONITOROVANIE FAKTOROV OHROZENIA

 

Prvky v ohrození sú infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú v nebezpečných oblastiach, ako aj kritické infraštruktúry (napr. Elektrárne). Táto služba ponúka rýchly spôsob inventarizácie nových alebo aktualizácie starých údajov, a to aj na veľkých plochách a viackrát do roka.

SIMULÁCIA ZÁPLAV
 

Podľa požiadaviek smernice o povodniach EÚ služba povodňového rizika EUROSENSE poskytuje zodpovedným orgánom mapy, simulácie a geoinformácie, ako je napríklad hĺbka vody a rýchlosť toku.

POSUDZOVANIE ŠKÔD

Hodnotenie „povodňového poškodenia“ organizácie EUROSENSE podporuje opatrenia na plánovanie a prevenciu pri lokalizácii rizík. Mapy povodňového rizika presne identifikujú a lokalizujú potenciálne škody aj postihnutých ľudí.

MAPOVANIE ZÁPLAV
 

Geo-referencing a kombinácia rôznych údajov o pozorovaní Zeme (archívy optických alebo radarových obrazov), minulá povodňová služba EUROSENSE pomáha učiť sa z minulých podobných udalostí; čo môžeme nazvať rizikovou pamäťou.

MAPOVANIE POPULÁCIE

Hustota a poloha obývaných oblastí sú zásadnými informáciami pre otázky rizika a bezpečnosti. Táto služba poskytuje mapy obyvateľstva s vysokým rozlíšením, ktoré možno ľahko integrovať do prostredia GIS a použiť na analýzu rizík a bezpečnosti.

CEZHRANIČNÉ MAPOVANIE

Technológia pozorovania Zeme je ideálnym nástrojom na vytvorenie harmonizovaného súboru údajov pokrývajúceho obe strany hranice. Služba EUROSENSE „Cezhraničné mapovanie“ ponúka celý rad produktov od regionálnych máp krajinnej pokrývky až po podrobné zisťovanie zmien.

© 2019 EUROSENSE, s.r.o.. All rights reserved.

  • Facebook - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh